Идентификация

Активни потребители

Няма

Статистика

Членове : 143
Съдържание : 773
Връзки : 6
Брой прегледи на съдържанието : 2533619
Български (България)
Процедура по отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за разполагане на 2 броя стационарни преместваеми обекти – вендинг автомат за продажба на топли напитки ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 09 Януари 2014 11:10

ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. КИРИЛ ПОПОВ” - ПЛОВДИВ

4001 Пловдив, ул. Чемшир” № 11, тел.: 032/643 157; www.omg-bg.com; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg

 

ОБЯВА

На основание чл.8 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл. 94, ал.1 и раздел IV от НРПУРОИ във връзка с Решение № 171, взето с протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив

ще се проведе процедура по отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за разполагане на 2 броя стационарни преместваеми обекти – вендинг автомат за продажба на топли напитки:

1. Предмет на търга: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост находящ се в сградата на ОМГ „Акад. Кирил Попов" ул. „Чемшир" №11, Район „Западен", град Пловдив за разполагане на 2 броя стационарни преместваеми обекти – вендинг автомат за продажба на топли напитки.

2. Вид на търга – с тайно наддаване.

3. Начална тръжна цена: над минимално определният размер в „НАРЕДБА за началния размер на наемните цени за имоти – общинска собственост” (изм. и доп. с Р. № 131, Пр. № 12 от 12.05.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 222, Пр. № 15 от 16.06.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 388, Пр. № 20 от 08.09.2011г.; Изм. и доп. с Р.№ 190, Пр.№ 10 от 31.05.2012 г.), а именно: 2,10 лв. (два лева и десет стотинки) на квадратен метър на месец без вкл. ДДС.

4. Вид, размер, начин и срок на плащане на депозита за участие: Депозитът за участие е в размер на 10,00 лв. и се заплаща в срок до 30.01.2014г. включително, по следната банкова сметка: BG26IORT73753302008903 ИНВЕСТБАНК АД.

5. Условията за оглед на обекта предмет на търга: Оглед на имота се извършва от 27.01.2014 г. до 30.01.2014 от 08:30 до 16:30 включително, след представяне на документ за закупена тръжна документация. Телефон за информация и справки 032/643 157.

6. Място и краен срок за закупуване на тръжна документация: Цената на тръжната документация е 18,00 лв. - невъзстановими и се закупува от 13.01 до 30.01.2014 г от канцеларията на ОМГ „Акад. Кирил Попов” до 14:00 часа на деня предхождащ търга, срещу предствяне на вносна бележка за преведената сума.

7. Краен срок за подаване документи за участие: Заявление за участие се подават в затворен непрозрачен плик в канцеларията на ОМГ „Акад. Кирил Попов” ет. 3, от 08:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден до деня предхождащ конкурса.

8. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 31.01.2014 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на ОМГ „Акад. Кирил Попов” в гр. Пловдив, ул. „Чемшир” 11 в дирекцията.

ІІІ. Утвърждавам тръжна документация, включваща:

 

  1. Технически условия за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване.
  2. Заявление – образец;
  3. Декларация за оглед на имота - образец;
  4. Декларация, че лицето е изправна страна по договори към ОМГ „Акад. Кирил Попов” - образец
  5. Декларация за запознаване с тръжната документация - образец;
  6. Оферта - образец;
  7. Договор за наем –  проект образец.