ОЛИМПИАДАТА ПО ИНФОРМАТИКА Печат

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИНФОРМАТИКА

 

Общинският кръг на олимпиадата по Информатика ще се проведе на 11.01.2020 г. (събота) от 09:00 часа.  Учениците, заявили участие, трябва да се явят в училището и да заемат местата си от 08:30 до 8:45 часа. Времетраенето на олимпиадата е както следва:

 групи А и В – 5 часа, групи С и D – 4 часа, група Е – 3 часа.

Място на провеждане: кабинет 111, 112, 211, 212, учебен корпус.

Учениците представят в деня на олимпиадата на квестора в зала декларация за информираност и съгласие от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност по образец.  Учениците, навършили 16 г. предават същата декларация, попълнена от свое име. (декларация)

Резултатите на ученици, за които не е представена декларация за информираност и съгласие ще бъдат публикувани с фиктивен номер, вместо имената.

 За повече информация може да посетите сайта на МОН.