Процедура по отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот: книжарница Печат
Четвъртък, 09 Януари 2014 11:01

ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАД. КИРИЛ ПОПОВ” - ПЛОВДИВ

4001 Пловдив, ул. ”Чемшир” № 11, тел.: 032/643157; тел./факс: 032/643192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg

ОБЯВА


На основание чл.8 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл. 94, ал.1 и раздел IV от НРПУРОИ във връзка с Решение № 171, взето с протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив

ще се проведе процедура по отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на следния недвижим имот:

1. Описание на имота: Имот публична общинска собственост, а именно: КНИЖАРНИЦА към ОМГ „Акад. Кирил Попов” находящ гр. Пловдив, ул. „Чемшир” № 11, район „Западен” с площ от 31,00 кв.м. (тридесет и един квадратни метра) с предназначение на обекта: за търговска дейност.

2. Срок на договора: 5 години от датата на сключване на договора за наем.

3. Конкурсна цена: над минимално определният размер в „НАРЕДБА за началния размер на наемните цени за имоти – общинска собственост” (изм. и доп. с Р. № 131, Пр. № 12 от 12.05.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 222, Пр. № 15 от 16.06.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 388, Пр. № 20 от 08.09.2011г.; Изм. и доп. с Р.№ 190, Пр.№ 10 от 31.05.2012 г.), а именно: 1,40 лв. на квадратен метър на месец без вкл. ДДС.

4. Конкурсни условия: кандидатите следва да представят оферта, която включва: ценово предложение за цена на квадратен метър без вкл. ДДС и конкурсно предложение съобразено с предназначението на отдавания под наем недвижим имот.

5. Вид, размер, начин и срок на плащане на депозита за участие: Депозитът за участие е в размер на 43,50 лв. и се заплаща в срок до 30.01.2014г. включително, по следната банкова сметка: BG26IORT73753302008903 ИНВЕСТБАНК АД.

6. Дата, място и час на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 31.01.2014 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на ОМГ „Акад. Кирил Попов” в гр. Пловдив, ул. „Чемшир” 11 в дирекцията.

7. Условията за оглед на предмета на конкурса: Оглед на недвижимият имот се извършва от 27.01.2014 г. до 30.01.2014 от 08:30 до 16:30 включително, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. Телефон за информация и справки 032/643 157.

8. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: Цената на конкурсната документация е 18 лв. - невъзстановими и се закупува от 13.01 до 30.01.2014 г от канцеларията на ОМГ „Акад. Кирил Попов” до 14:00 часа на деня предхождащ конкурса, срещу предствяне на вносна бележка за преведената сума.

9. Краен срок за подаване документи за участие: Заявление за участие се подават в затворен непрозрачен плик в канцеларията на ОМГ „Акад. Кирил Попов” ет. 3, от 08:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден до деня предхождащ конкурса.

ІІІ. Утвърждавам конкурсна документация, включваща:

  1. Технически условия за провеждане на публично оповестен конкурс.
  2. Заявление – образец;
  3. Декларация за оглед на имота - образец;
  4. Декларация, че лицето е изправна страна по договори към ОМГ „Акад. Кирил Попов” – образец;
  5. Декларация за запознаване с конкурсната документация - образец;
  6. Оферта по конкурсните условия - образец;
  7. Договор за наем –  проект образец.

Д-Р ИВАЙЛО СТАРИБРАТОВ

Директор на ОМГ „Акад. К. Попов“ - Пловдив

 

Последно променен на Четвъртък, 23 Януари 2014 11:09