ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 22 Юни 2022 14:42

СЪОБЩЕНИЕ

1. Приемането на документи за участие в класирането за прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година в МГ "Акад. Кирил Попов" ще се извършва съгласно приложения график (ТУК).

Утвърден държавен план - прием (ТУК).

2. Необходими документи:

- заявление по образец (ТУК)

- декларация за информирано съгласие (ТУК)

- копие на удостоверение за завършен начален етап (двете страни на удостоверението)

или

за учениците от училища на чужди държави по чл.73, ал.2 - служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

- само за ученици, които НE са се явили на състезание и/или олимпиада в област Пловдив - копие на служебна бележка (по образец) с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието/състезанията.

Допълнителни документи, които се представят за учениците, които ползват права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.

- акт за раждане за ученик, ползващ права по чл. 77, ал. 2, т. 1.

- документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.