Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, Пловдив е основана през 1971 г. с прием от два випуска с профилите „Математика” и „Изчислителна математика”.

Първият ѝ директор е Димо Малешков, който с колектив от 21 учители полага основите на едно перспективно учебно заведение. За патрон на гимназията е избрано името на академик Кирил Попов.

Още през първите учебни години възпитаниците на училището се включват в национални и международни форуми и печелят призови места.

През учебната 1975/76 година директор на гимназията става Кирчо Атанасов, под чието ръководство в продължение на 30 години настъпват значителни промени в статута на училището и се завоюват поредица от успехи.

През периода 1977-79 година се внедрява нова учебна програма по „Програмиране на АСМ”, която се превръща в база за съвременното обучение по информатика. За първи път в страната завършват ученици по специалността „Програмист на АСМ”.

Пловдивската МГ е първа по резултати между средните учебни заведения в страната през 1980 година.

По същото време БАН приема училището за партньор в различни научни области.

През 1980 г. училището ни печели първо място сред всички математически гимназии  на състезание по природоматематическите науки.

Първата в страната видеотерминална връзка между София и Пловдив за целите на учебния процес е осъществена съвместно с ЕЦММ на БАН през 1981 година. Разкрита е и единствената в страната паралелка по специалността „Микропроцесори”.

През 1983 година в гимназията е открит най-големият Информационно-изчислителен център в българско средно училище с първия за страната компютърен клас. В резултат на това през 1984 година училището става домакин на две национални и едва международна конференция по използване на ПК в учебния процес. Гимназията е учредител и домакин на Първия национален турнир по информатика през 1985 година.

През 1983-85 година е построен нов учебен корпус за нуждите на учебно-професионален комплекс (УПК), оборудван със съвременна МТБ. Той е оборудван с 16 лаборатории, работилници и класни стаи, които са оборудвани с най – съвременната техника.

От средата на същото десетилетие МГ Пловдив се превръща в средище на форуми с национално значение и за успехите си учителският колектив е удостоен за първи път в България с наградата „Найден Геров” на образователното министерство.

През 1986 година МГ Пловдив получава званието „Образцова”. В гимназията се разработва учебен план и програми за професията „Оператор-програмист на ЕИМ”, както и първите учебници по информатика за средното образование в страната.

През 1987 година в ОМГ се откриват първите в страната експериментални паралелки с интензивно изучаване на английски език сред профилираните училища. В резултат на това успешно начинание от 1989 година приемът в гимназията включва паралелки с английски, немски и френски език.

През 1987/88 година съвместно с научни институти на БАН и Технологичния център по лазерна техника е съставен план и програми за новата професия „Проектант-технолог на схемна електроника”.

В края на 80-те години започват решителни стъпки за откриване на нови педагогически технологии и осъвременяване на МТБ на училището – оборудват се кабинети по информатика, роботехника КИПС, изобразително изкуство, създава се локална мрежа за 16-битови персонални компютри и други.

През цялото време от 1980-88 година отборът по математика на ОМГ е носител на купата за комплексен победител на националните ученически конференции, провеждани от Съюза на математиците в България.

През 1993 година за първи път в страната се внедрява учебният профил „Компютърна графика и дизайн” и е открит първият клас по тази специалност.

Нов момент в обучението по информатика е оборудването на компютърен кабинет с ПК IBM-486 и разработване на пълен комплект от материали за усвояването на предмета.

Признание за успехите на гимназията е домакинството на проведените ХІІ-та Балканска олимпиада по математика (1995 г.), ХХVІ-та Национална пролетна конференция на Съюза на математиците в България (1997 г.) и Балканската младежка олимпиада по математика (1999 г.). А в периода 1999-2001 година в гимназията се провеждат по плана на МОН три национални състезания по физика.

През 1997 година ОМГ кандидатства със свой проект и спечелва конкурс по програмата PHARЕ – BG – „Усъвършенстване на професионалното образование и обучение” за професията „Програмист”. Това налага значително осъвременяване на компютърната техника в училището. В резултат на дарителски начинания сред родители и възпитаници на гимназията се закупуват модерни ПК „Pentium”. Днес училището разполага със седем зали, оборудвани с компютърна техника, отговаряща на съвременните стардарти на обучение.

От 2002 година (по случай 20-годишнината от преместването на гимназията в сегашната й сграда) по предложение на Ученическия съвет и на Училищното ръководство в ОМГ се провежда вътрешноучилищен преглед „Училището – мой втори дом”. В резултат са ремонтирани 32 класни стаи, 18 от които цялостно. За да се стимулира инициативността на учениците да подобряват своя „втори дом”, в най-обновените кабинети е прекарана кабелна телевизия, с което ОМГ става първото училище в страната, осъществило тази новаторска идея.

От 2002 година в гимназията под ръководството на Ученическия съвет се провежда Ден на ученическото самоуправление, в който близо 300 ученици заемат длъжностите на учителите и училищното ръководство, преподават, изпитват, организират училищния живот и чувстват училището като свое.

Авторитетът, който ОМГ „Акад. Кирил Попов” има в родния ни град Пловдив и в страната, проличава най-вече през последните години, когато училището се превръща все повече във важно средище на редица национални и международни изяви.

През учебната 2003/04 година се проведоха: Национален турнир „Най-добър програмист” по случай 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, Национален турнир по математика и информатика „Димо Малешков”, Национална конференция по математика и учредяване на ученическата организация на СМБ, Национален турнир по математика и информатика „Румен Грозданов”, Национална конференция по физика, Национален турнир по информатика, Балканска олимпиада по информатика.

В ОМГ „Акад. Кирил Попов” е създадена благоприятна атмосфера за първите творчески трепети и търсения на младите хора в различни области. Ежегодно се провеждат Ден на таланта и литературен конкурс „Чавдар Димитров – Чарли” за изява на постиженията в изкуството и литературата, изложби на компютърна графика. Поетичните си и есеистични творби учениците издават в сборници, алманаси, книги, вестници. Честите участия в конкурси, изложби, концерти, спечелените награди на общински, национални и международни форуми за стихотворения, есета, картини донасят признания и авторитет на гимназията. Тези изяви са не по-малко значими от успехите в областта на математиката и информатиката.

Със своите висококвалифицирани преподаватели и съвременна материална база вече над 30 години ОМГ създава прекрасни условия за подготовка на своите възпитаници. В него са получили образованието си над 6000 младежи и девойки, успешно реализирали се във всички сфери на обществения живот в страната и чужбина.

Всяка година над 95% от завършващите продължават обучението си във висши учебни заведения у нас, в Германия, Великобритания, Франция, САЩ. В своята история гимназията има 59 медалисти от престижни международни форуми, гордостта на които е изразена чрез създадената „Стена на славата”. Само през 2004 година олимпийците математици и информатици са 7 души, което е връх в постиженията на училището.

Всички тези успехи утвърждават ОМГ „Акад. Кирил Попов” като едно от най-авторитетните и привлекателни учебни заведения в страната, голяма част от възпитаниците на което принадлежат към интелектуалния елит, изграждащ облика на съвременна демократична България.

Гимназията е известна иновациите в образованието и с постиженията си, а именно 65 медалисти от престижни международни форуми, описани в създадената “Стена на славата”.

Само през 2004 година има 7 души олимпийци – математици и информатици.

От 2003 в МГ са въведени униформи за учениците.

Професионалните паралелки са създадени по програма ФАР през 1997 година. Колективът е участвал в създаването на учебния план на тази професия.

Всеки срок се провеждат “Ден на ученическото самоуправлението”, “Дни на таланта”, спортен празник, Конкурс за най-хубава стая – “Училището – мой втори дом” , а също и футболен турнир. Организатор е на два Уникални турнира – Национални турнири по математика и информатика “Димо Малешков” и Румен Грозданов” .

ДИМО МАЛЕШКОВ – директор на ОМГ в периода 1971 – 1975 г.

“От позицията на времето, когато си мисля за началото, искам сърдечно да благодаря на всички колеги, с които поставихме основите на математическата гимназия и избрахме неин авторитетен патрон.

Ние работихме задружно и заедно. Всички – математици, филолози, историци, биолози, физици, химици, географи, философи, учители по музика и физическо възпитание.

Искам да благодаря и на учениците.“

“На всички възпитаници на училището. С радост откривам, че те са намерили достойно място в нашето общество. Но привързаността към математическата гимназия ги накара да създадат свой клуб „Питагор – приятели на ОМГ“, да изградят свое общество, в което да ги обединява признателността към гимназията, и гордостта, че са наши възпитаници.

Накрая какво да пожелая на учители, ученици, родители

На моята възраст извеждам на преден план здраве,здраве и пак здраве.“

“Има ли го, казват, и успехите идват, идва и щастието.“

ЛЮБОВТА КЪМ ЧИСЛОТО π… СЛЕД 40 ГОДИНИ – една история и традиция създадена от 11 г клас, випуск 1976 година

 

Logo MG_red_png