Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Книжарница, находяща се в централна сграда – фоайе на МГ „Акад. Кирил Попов“, с площ от 31 кв.м. (тридесет и един квадратни метра), с адрес: гр. Пловдив, район „Западен“, ул. „Чемшир“ № 11. Начална наемна цена: 99,20 лв. без ДДС за целият обект. Срок на договора за наем – 5 години. Закупуването на документите за участие е от 01.03.2022г. до 14.03.2022г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 200 лева по следната банкова сметка на МГ „Акад. Кирил Попов“: BG 19 IORT 73753102008900, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк“ АД. Депозитната вноска за участие е в размер на 300 лв., вносими по следната банкова сметка на МГ „Акад. Кирил Попов“: IBAN: BG 26 IORT 73753302008903, BIC: IORTBGSF в банка „Инвестбанк“ АД. Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:00 часа на 14.03.2022г., в канцеларията  на МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, район „Западен”, ул. „Чемшир” № 11, ет.2. Конкурсът ще се проведе на 15.03.2022г. от 14:00ч. в Кабинет № 104 в МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, район „Западен”, ул. „Чемшир” № 11. Лице за контакт – Запрян Атанасов – зам.-директор АСД в МГ „Акад. Кирил Попов ”, тел. 0888 830 312.

Logo MG_red_png