Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
Проектът се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027.
Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда.
За популяризиране на дейностите по проекта вижте тук: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321

Leave A Comment

Logo MG_red_png