Изменение на Регламент за осъществяване на държавния план-прием в V клас в МГ “Акад. Кирил Попов” за 2024/2025 учебна година, във връзка с писмо № 9105-88/25.03.2024 г. на МОН

Leave A Comment

Logo MG_red_png