Профил „Математически“, с интензивно изучаване на английски език – 1 място (момче).

Необходими документи:

– заявление до директора, подписано от родител;

– ученическа книжка или разпечатка от електронен дневник на електронен бележник за I срок на учебната 2023/2024 година, заверена с подпис на директор и печат;

– копие на свидетелство за завършено основно образование.

Документите се подават в канцеларията на МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11, ет. III от 09:00 часа до 16:30 часа в периода от 22.04.2024 г. до 24.04.2024 г.

На 26.04.2024 г. кандидатите се явяват на изпит по математика върху учебното съдържание от I учебен срок на VIII клас.


Leave A Comment

Logo MG_red_png