Професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“ с разширено изучаване на английски език.

Необходими документи:

– заявление до директора, подписано от родител;

– ученическа книжка или разпечатка от електронен дневник на електронен бележник за I срок на учебната 2023/2024 година, заверена с подпис на директор и печат;

– копие на свидетелство за завършено основно образование.

Документите се подават в канцеларията на МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11, ет. III от 09:00 часа до 16:30 часа в периода от 26.03.2024 г. до 28.03.2024 г.

На 29.03.2024 г. кандидатите се явяват на изпит по математика върху учебното съдържание от I учебен срок на VIII клас.

Leave A Comment

Logo MG_red_png