ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Приемът в МГ „Академик Кирил Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава четвърта, раздел IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите […]

Logo MG_red_png