Обява – отдаване под наем на недвижим имот – Книжарница

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, […]

Logo MG_red_png